Danh sách tài liệu

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN- FCC Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2024

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Tải tệp

Ngày đăng: 09-03-2023

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Tải tệp

Ngày đăng: 04-03-2022

- Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 09-03-2021

- Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 04-03-2020

- Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã được kiểm toán Tải tệp

Ngày đăng: 14-03-2019

- Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã được kiểm toán. Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2018

- Báo cáo tài chính năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2017

- Báo cáo tài chính bán niên từ 01.01.2016 đến 30.6.2016 Tải tệp

Ngày đăng: 12-08-2016

- Báo cáo tài chính 2015 Tải tệp

Ngày đăng: 24-03-2016