- Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty số 06-2019/BB-BKS về bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Tải tệp

Ngày đăng: 27-06-2019

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty số 03-2019/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019 v/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Tải tệp

Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày đăng: 27-06-2019

- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 Tải tệp

Ngày đăng: 21-06-2019

- Công bố thông tin về Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm - Đăng ký thay đổi lần 7

Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm thay đổi Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 7

Ngày đăng: 08-02-2017

- Quyết định số 264/QĐ-SGDHN ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 264/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Ngày đăng: 29-04-2016