Danh sách tài liệu

- NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 30-05-2023

- BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 30-05-2023

- DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG 19.4.2023 ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- TỜ TRÌNH SỐ 02-2023 VỀ CHI TRẢ GÓI THÙ LAO NĂM 2023 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ HĐQT Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- TỜ TRÌNH SỐ 01-2023 VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- BÁO CÁO SỐ 1603-BC-BCKS CỦA BAN KIỂM SOÁTTRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- BÁO CÁO SỐ 02-2023 CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- BÁO CÁO SỐ 04-2023 CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 + CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI + GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP + GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ Tải tệp

Ngày đăng: 05-05-2023