Danh sách tài liệu

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty số 03-2019/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019 v/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Tải tệp

Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày đăng: 27-06-2019

- Nghi quyết họp HĐQT số 02-2019/NQ-HĐQT ngày 05/6/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 05-06-2019

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2019/NQ-HĐQT ngày 8/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 09-05-2019

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2018/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 13-04-2018

- Công văn số 05-2017/CV-LHTP ngày 28/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 03-05-2017

- Công văn số 04-2017/CV-LHTP ngày 27/4/2017 V/v Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 03-2017/NQ-HĐQT ngày 14/4/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 14-04-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2017/NQ-HĐQT ngày 13/02/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 13-02-2017

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2017/NQ-HĐQT ngày 13/02/2017. Tải tệp

Ngày đăng: 13-02-2017

- Nghị quyết HĐQT số 05-2016/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Liên Hợp thực phẩm V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2016