Danh sách tài liệu

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-07-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2023/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-07-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2023/NQ-HĐQT ngày 27/3/2023 Tải tệp

Ngày đăng: 27-03-2023

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 11-01-2023

- Công văn số 05-2023/CV-FCC về công bố thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 03-01-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2022/NQ-HĐQT ngày 30.12.2022 Tải tệp

Ngày đăng: 31-12-2022

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2022/NQ-HĐQT ngày 30.12.2022 Tải tệp

Ngày đăng: 31-12-2022

- Báo cáo số 05-2022/BC-HĐQT về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 21-07-2022

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2022/NQ-HĐQT ngày 20.7.2022 Tải tệp

Ngày đăng: 21-07-2022

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2022/NQ-HĐQT ngày 31.3.2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-04-2022