Danh sách tài liệu

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 Tải tệp

Ngày đăng: 10-04-2024

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm năm 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 12-01-2024

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 26.12.2023 Tải tệp

Ngày đăng: 26-12-2023

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-07-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2023/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-07-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2023/NQ-HĐQT ngày 27/3/2023 Tải tệp

Ngày đăng: 27-03-2023

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 11-01-2023

- Công văn số 05-2023/CV-FCC về công bố thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 03-01-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2022/NQ-HĐQT ngày 30.12.2022 Tải tệp

Ngày đăng: 31-12-2022

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2022/NQ-HĐQT ngày 30.12.2022 Tải tệp

Ngày đăng: 31-12-2022