Danh sách tài liệu

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 Tải tệp

Ngày đăng: 10-04-2024

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2024

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN- FCC Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2024

- Thông báo sô 1070/TB-VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải tệp

Ngày đăng: 08-03-2024

- Thông báo số 01-2024/TB-FCC về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tải tệp

Ngày đăng: 04-03-2024

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm năm 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 12-01-2024

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 26.12.2023 Tải tệp

Ngày đăng: 26-12-2023

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 20-07-2023

- Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2023/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023 Tải tệp

Ngày đăng: 15-07-2023

- NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 30-05-2023