Danh sách tài liệu

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm- TVC Tải tệp

Ngày đăng: 15-05-2023

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 27-04-2023

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 04-04-2023

- Công văn số 09-2023/CV-FCC ngày 27/3/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 27-03-2023

- Công văn số 08-2023/CV-FCC ngày 22/3/2023 về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tải tệp

Ngày đăng: 23-03-2023

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 18-03-2023

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ. Tải tệp

Ngày đăng: 17-05-2022

- Thông báo số 02-/TB-TVC ngày 25/4/2022 về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 28-04-2022

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 16-03-2022

- Công văn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và năm 2022 Tải tệp

Ngày đăng: 01-03-2022