Danh sách tài liệu

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ. Tải tệp

Ngày đăng: 14-02-2022

- Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Tải tệp

Ngày đăng: 04-02-2022

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 18-01-2022

- Thông báo số 13/TB-CT ngày 30/8/2021 về việc trả lại hồ sơ đăng ký chào giá thanh lý tài sản Tải tệp

Ngày đăng: 30-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- Thư mời tham gia chào giá về thanh lý tài sản là máy móc thiết bị cũ của Công ty. Tải tệp

Ngày đăng: 16-08-2021

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 09-03-2021

- Thông báo số 60/TB-CT ngày 12/10/2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 12-10-2020

- Thông báo số 14/TB-CT ngày 18/9/2020 Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 21-09-2020

- Thông báo số 10 và 11/TB-CT; Phương án sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động công ty; Biên bản hội nghị Tải tệp

Ngày đăng: 07-08-2020