Danh sách tài liệu

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Tải tệp

Ngày đăng: 18-03-2020

- Công văn số 01-2020/TB-FCC ngày 12/3/2020 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu. Tải tệp

Ngày đăng: 13-03-2020

- Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty số 06-2019/BB-BKS về bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Tải tệp

Ngày đăng: 27-06-2019

- Công văn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu số 04-2019/TB-FCC ngày 09/5/2019 Tải tệp

Ngày đăng: 09-05-2019

- Báo cáo thường niên năm 2018 Tải tệp

Ngày đăng: 20-03-2019

- Công văn số 03-2019/CV-FCC ngày 19/3/2019 V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tải tệp

Ngày đăng: 19-03-2019

- Công văn số 02-2019/CV-FCC ngày 07/3/2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm Tải tệp

Ngày đăng: 11-03-2019

- Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 10/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 21-01-2019

- Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 10/4/2018 Tải tệp

Ngày đăng: 26-07-2018

- Báo cáo thường niên năm 2017 Tải tệp

Ngày đăng: 02-04-2018